Υπεύθυνοι τμημάτων:

Τμήμα Καθηγητής Προτεινόμενες Ώρες Συνεργασίας
Α? Λυκείου Γεράση Αικατερίνη
Β? Λυκείου Πεδή Ευγενία
Γ? Λυκείου Μολοχάς Θεόδωρος